REGULAMIN

 

Obowiązkiem uczestnika jest zapoznanie się z regulaminem konkursu. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę na warunki regulaminu.

1. ©Memory Master jest konkursem leksykalnym z języka angielskiego, ma zakres ogólnopolski i przeznaczony jest dla klas 2 i 3 szkół gimnazjalnych oraz uczniów z klas IV, V, VI i VII szkoły podstawowej. Organizatorem konkursu jest firma Blumont z siedzibą w Turku przy ulicy Kościuszki 17, 62-700 Turek.

2. Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń, który wpłaci nauczycielowi 8 zł. Do konkursu można zgłosić minimum 10 osób (w przypadku zgłaszania jednocześnie szkoły podstawowej i gimnazjalnej w obydwu przypadkach  obowiązuje minimalna liczba 10 uczestników - łącznie 20 osób). Zgłoszenia szkoły do edycji jesiennej 2017 można dokonać do 20 października 2017. Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz na naszej stronie. Wpłat prosimy dokonywać przelewem bankowym najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym kończą się zapisy (w przypadku odwołania konkursu koszty zwracane będą na rachunek, z którego został wykonany przelew) na rachunek:

  1. 95 1020 2762 0000 1402 0106 2280
    PKO BP
    z dopiskiem: MEMORY MASTER

    Prosimy o zawarcie nazwy szkoły w tytule przelewu.

  2. 3. W przypadku gdy uczestnik nie przystąpi do testu, organizator nie dokonuje zwrotu wpłaty.

4. W ciągu roku szkolnego odbywają się dwie edycje (jedna edycja w semestrze). Nie jest wymagane przystąpienie do kolejnych edycji.

5. Listę słów można pobrać ze strony jako plik PDF. Listy słów są również dostępne w naszych darmowych aplikacjach. Na konkursie pojawią się pytania zawierające tylko materiały z listy słów. Listy słów dostępne są zawsze i można je wykorzystywać do nauki cały rok bez ograniczeń.

6. W trakcie przygotowań do konkursu uczestnicy mogą bawić się i uczyć razem z nami na portalu Facebook - od 20.09.2017 (posiadanie konta na portalu Facebook NIE jest konieczne).

7. Dzięki polubieniu strony ©Memory Master na portalu Facebook na koncie każdego ucznia (niekoniecznie uczestnika) codziennie pojawi się słówka dnia, ciekawostka itp.

8. Przypominamy o tym, że posiadanie konta na portalu Facebook przez osoby poniżej 13 roku życia wymaga zgody rodzica lub opiekuna.

    1. 9. Konkurs przeprowadzony zostanie we wszystkich szkołach (sesja jesienna) dnia 16 listopada 2017 roku od 10.00 do 11.00. Bezpośrednio po teście wszystkie karty z odpowiedziami należy zakleić w kopercie zwrotnej i wysłać do organizatora do 18 listopada 2017 (sugerowana, bezpieczna forma przesyłki to list polecony).

10. Testy zostaną przesłane do szkół w drugim tygodniu listopada 2017.

11. W czasie testu nie wolno używać słowników (lub innych pomocy).

12. Wyniki zostaną ogłoszone do 10 lutego 2017 roku i rozesłane drogą pocztową i elek­tro­nicz­ną do szkół. Wyniki otrzyma szkolny koordynator.

13. Laureatami konkursu są wszyscy uczniowie, którzy uzyskali wynik powyżej 90 punktów. Uczniowie z wynikiem 90 - 94 punkty zdobywają miano laureata III stopnia, a uczniowie z wynikiem 95 - 99 - miano laureata II stopnia. Laureaci z maksymalną liczbą punktów biorą udział w losowaniu nagród. Uprzejmie prosimy zwrócić uwagę na fakt, iz nagród jest mniej niż uczestników z maksymalnym wynikiem. Uczestnicy, którzy nie wylosowali nagrody otrzymują drobną nagrodę oraz dyplom LAUREATA formatu A4. Uczeń z wynikiem 85 - 89 punktów otrzymuje wyróżnienie.

14. Organizator konkursu ©Memory Master zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z waż­nych przy­czyn organizacyjnych. Może nastąpić to najpóźniej na 7 dni przed datą testu. W przypadku odwołania konkursu pełne koszty zostaną zwrócone na rachunek bankowy z którego została dokonana wpłata.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego testu sprawdzającego w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu, a w szczególnie rażących przypadkach dyskwalifikacji szkoły.

16. W przypadku rezygnacji z wylosowanej nagrody organizator nie przewiduje przekazania ekwiwalentu. Nagroda zostanie jeszcze raz rozlosowana.

17. Laureat  z wynikiem 100 pkt może wylosować tylko jedną nagrodę.

18. Udział w Konkursie odbywa się według zasad Konkursu zawartych w niniejszym regulaminie. Uczestnik przystępując do konkursu powinien zapoznać się z regulaminem oraz przestrzegać określonych w regulaminie zasad.

19. Udział w konkursie oznacza zgodę na wykorzystanie danych osobowych. Organizator wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych.
Przed odesłaniem wypełnionych testów, koordynator szkolny podpisuje wysłaną razem z testami  klauzulę potwierdzającą zgodę prawnych opiekunów uczestników na przetwarzanie ich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu.
 

20. W razie przyznania nagrody uczestnicy oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na publikację danych uczestnika (imię, nazwisko, miejscowość i szkoła).

21. Zabronione jest umieszczanie przez uczestników komentarzy na fanpage'u konkursu (na portalu Facebook), które naruszają obowiązujące prawo, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, dobra osobiste innych osób bądź zawierają treści dyskryminujące. Zabronione jest również używanie wulgaryzmów i słów powszechnie uważanych za obraźliwe.

22.  Niniejszy regulamin jest dostępny w formie pisemnej w biurze organizatora Konkursu przy ulicy Kościuszki 17 w Turku oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.memorymaster.edu.pl

23. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych, niepełnych lub nieprawdziwych danych osobowych albo innych informacji uniemożliwiających lub utrudniających przeprowadzenie Konkursu lub wydanie nagród.

24. Wszystkie nagrody przygotowywane są w dwóch zestawach. Szkoły podstawowe i gimnazjalne mają odrębne zestawy nagród.